پژوهشگران دریافتند مصرف کربوهیدرات ها به هر میزان که شخص مایل است ولى با شاخص پایین گلیسمیک در افراد چاق به اندازه رژیم کم چرب با محدودیت کالرى دریافتى در کاهش وزن موثر است.
غذاهاى دارای کربوهیدرات ها با شاخص گلیسمیک پایین شامل سبزیجات غیرنشاسته اى، میوه، بنشن، آجیل و لبنیات است و با افزایش میزان کربوهیدرات ها با شاخص گلیسمیک پایین میزان مواد چرب موجود در خون که باعث بیمارى قلبى عروقى مى شود پایین مى آید.